Skip to main content Top
anh
anh
a
a
  • nthyen
  • 14/11/2014 09:26
BỘ MÔN GIÁO DỤC TIỂU HỌC

1. Lịch sử bộ môn

Bộ môn Giáo dục Tiểu học (GDTH) tiền thân là trường Trung học Sư phạm Long Xuyên. Đến năm 1995, nâng cấp lên thành trường cao đẳng Sư phạm An Giang. Lúc bấy giờ, chịu trách nhiệm đào tạo giáo viên tiểu học do khoa Tiểu học đảm nhận. Năm 1999, trường Đại học An Giang được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trường Cao đẳng. Từ đó, công tác đào tạo giáo viên Tiểu học do Khoa Sư phạm trực tiếp quản lí mọi mặt.

Năm 2010, theo Quyết định 335/QĐ.ĐHAG ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Hiệu trưởng Đại học An Giang, Bộ môn Giáo dục Tiểu học được thành lập và trực tiếp quản lý đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học. Ths. Nguyễn Văn Khương – Phó Trưởng bộ môn Ngữ văn được bổ nhiệm làm Trưởng bộ môn GDTH; Ths. Hà Thị Thanh Hà – Giảng viên bộ môn Toán được bổ nhiệm Phó Trưởng bộ môn; nhân sự của Bộ môn lúc đó gồm 13 giảng viên.

Tháng 5/2014, Ban Giám hiệu điều động Ths. Nguyễn Văn Khương nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, điều động, bổ nhiệm Ths. Đinh Quốc Huy – Phó TBM Toán giữ chức vụ Trưởng Bộ môn GDTH; Ths. Nguyễn Nguyệt Nga – Giảng viên bộ môn Ngữ văn được bổ nhiệm Phó TBM GDTH.

Hiện nay, bộ môn có 11 giảng viên; trong đó có 01 giảng viên là Lãnh đạo khoa, 08 thạc sĩ và 02 cử nhân .

  • Chức năng, nhiệm vụ

Bộ môn đảm nhận nhiệm vụ đào tạo Giáo viên Tiểu học hai trình độ Đại học và Cao đẳng hệ chính quy..

  • Lãnh đạo bộ môn

3.1. Phó Trưởng Bộ môn

- Họ tên: ĐINH QUỐC HUY

- Số điện thoại: 0918.78.95.78

- Email: dqhuy@agu.edu.vn

- Nhiệm vụ: Quản lý chung bộ môn, dạy lớp, phụ trách Tự nhiên – Xã hội, Đạo đức, Thủ công, Kỹ thuật.

3.2. Phó Trưởng Bộ môn

- Họ tên: NGUYỄN NGUYỆT NGA

- Số điện thoại: 0932.868.276

- Email: nnnga@agu.edu.vn

- Nhiệm vụ: dạy lớp, quản lý chuyên môn Văn – tiếng Việt.