Skip to main content Top
anh
anh
a
a
 • admin
 • 07/04/2017 13:54

1. Trợ lý văn thư Vũ Thị Hồng Ngọc

 • Email: vthngoc@agu.edu.vn
 • ĐT: 0919333842

2. Trợ lý Đào tạo - Công tác sinh viên: Lê Nguyên Phương Dũng

 • GV bộ môn Giáo dục Tiểu học.
 • Email: lnpdung@agu.edu.vn
 • ĐT: 0973942976

3 Trợ lý Quản lý dự án - NCKH: Nguyễn Văn Mện

 • GV bộ môn Lý.
 • Email: nvmen@agu.edu.vn
 • ĐT: 0902657975

4. Trợ lý Đảm bảo chất lượng: Hồ Xuân Huy

 • GV bộ môn Lý.
 • Email: hxhuy@agu.edu.vn
 • ĐT: 0919390766

5. Trợ lý Truyền thông và Quan hệ đối ngoại: Vũ Minh Phương

 • GV bộ môn GDMN.
 • Email: vmphuong@agu.edu.vn
 • ĐT: 0834501455

6. Trợ lý Sau đại học: Phạm Thị Thu Hường

 • GV bộ môn Toán.
 • Email: ptthuong@agu.edu.vn
 • ĐT: 0839311321