Nhảy đến nội dung Top
  • admin
  • 04/01/2017 10:10

Họ và tên: Lê Thị Liên

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Lịch sử thế giới cận - hiện đại

Email: ltlien@agu.edu.vn

Sđt: 0944.066.678

 

Họ và tên: Dương Thế Hiền

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Email: dthehien@agu.edu.vn

Sđt: 01684.966.845

Phó Trưởng Bộ môn

cô thương

 

Họ và tên: Vũ Thị Lệ Thương

Học vị: Cử nhân

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Email:

Sđt: 0918.999.715

 

 

Họ và tên: Lưu Thế Hoàng

Học vị: Thạc sĩ

Chuyen ngành: Lịch sử Thế giới Phương pháp GD

Email: lthoang@agu.edu.vn

Sđt: 0973.23.6675

 

Họ và tên: Lê Thanh Tùng

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới

Email: lttung@agu.edu.vn

Sđt: 0918.00.6929

 

Họ và tên: Nguyễn Bảo Kim

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Email: nbkim@agu.edu.vn

Sđt: 0982.567.601

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Phượng

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Email: nthphuong@agu.edu.vn

Sđt: 01239.925.999

 

Họ và tên: Lê Trương Ánh Ngọc

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới

Email: ltangoc@agu.edu.vn

Sđt: 0919.22.6647

 

Họ và tên: Thái Trí Hải

Học vị: Cử nhân

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Email: ttrihai@agu.edu.vn

Sđt: 0985.860.320