Nhảy đến nội dung Top
  • pvban
  • 06/12/2014 20:54

BAN CHẤP HÀNH

LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM

Nhiệm kỳ 2016 - 2017

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CHỨC DANH GHI CHÚ
1 Thái Trí Hải BCH Đoàn khoa SP Liên Chi hội trưởng  
2 Phan Phước Vạn Chi hội DH15HH Liên Chi hội phó  
3 Nguyễn Thành Ngươn Chi hội DH15SU Liên Chi hội phó  
4 Ngô Thị Thúy An Chi hội DH16GT Ủy viên  
5 Phạm Thị Thùy Dương Chi hội CD41MN Ủy viên  
6 Đỗ Thị Thùy Linh Chi hội CD41GT2 Ủy viên  
7 Nguyễn Phạm Hoàng Ngân Chi hội DH17LY Ủy viên  
8 Tăng Hoàng Phúc Chi hội DH17MN2 Ủy viên  
9 Nguyễn Thị Mai Xuân Thảo Chi hội DH15MN2 Ủy viên  
10 Lương Nguyễn Thanh Thư Chi hội DH16LY Ủy viên  
11 Nguyễn Thị Mỹ Vân Chi hội DH16SU Ủy viên